ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញណែនាំពលរដ្ឋឱ្យទំនាក់ទំនង ហៅរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ដេីម្បីបញ្ជូនជនរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋតាមរយ: លេខ 119 ឬតាមលេខដូចមានក្នុងតារាងនេះ…

មន្ទីរសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញណែនាំពលរដ្ឋឱ្យទំនាក់ទំនង ហៅរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ដេីម្បីបញ្ជូនជនរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋតាមរយ: លេខ 119 ឬតាមលេខដូចមានក្នុងតារាងនេះ។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *